Language:

English Tagalog

Matatagpuan sa Rotunda sa Brgy. Pawing, Palo, Leyte. Isang tribute sa mga Sundalong pilipino noong Ikalawang Digamaang Pandaigdig at mga beterano na umalay ng malaking sakripesyo para sa kalayaan ng Pilipinas.

"He needs no eulogy from me or from any other men. He belongs to history as one of the finest examples of successful patriotism. He belongs to posterity as the structure of the future generations in the principles of liberty and freedom and he belongs to the present by his virtues and his achievements."

General Douglas MacArthur

I-click ang thumbnail para makita ang boung larawan